Privacy Policy

Propedes Voetverzoring hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Propedes Voetverzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Propedes Voetverzorging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens cliënten:

Persoonsgegevens van cliënten worden door Propedes Voetverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Om contact te kunnen leggen met cliënt
 • Het inventariseren van gezondheidsrisico’s
 • Het rechtstreeks declareren van een medische voetbehandeling bij Zorggroep, Podotherapeut of Zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Om op een medisch verantwoorde manier een pedicurebehandeling te kunnen uitvoeren.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Propedes Voetverzorging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht
 • Adres
 • Huisarts
 • BSN nummer indien noodzakelijk
 • Relevante medische gegevens.

In bepaalde situaties zullen er foto’s worden gemaakt van de huid en/of nagels van uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Propedes Voetverzorging. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.

Uw persoonsgegevens worden door Propedes Voetverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het declareren van facturen van medische voetbehandelingen,
 • Medisch noodzakelijk overleg met andere zorgverlener zoals huisarts, podotherapeut of bij vervanging door een collega tijdens vakantie of ziekte.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Propedes Voetverzorging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Propedes Voetverzorging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We minimaliseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Propedes Voetverzorging.  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ . Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens

Propedes Voetverzorging

Dr. Schaepmanstraat 58

5554 SM Valkenswaard

Email: info@propedes.nl

×

Make an appointment and we’ll contact you.