Algemene Voorwaarden Propedes Voetverzorging te Valkenswaard

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Propedes Voetverzorging te Valkenswaard en een cliënt waarop Propedes Voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Propedes Voetverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de Code van het Voetverzorgingsbedrijf uitvoeren.

3. Afspraken

Behandeling vindt uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via het contactformulier op de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Propedes Voetverzorging door te geven. De afmelding kan telefonisch, per e-mail of Whatsapp geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Propedes Voetverzorging 50% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Propedes Voetverzorging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Propedes Voetverzorging, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Propedes Voetverzorging  vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De vermelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele voetbehandeling en eventuele producten, contant te voldoen. Daarnaast is het mogelijk, indien gewenst, om de factuur per overboeking te betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen de op de factuur gestelde termijn van 14 dagen over te maken aan Propedes Voetverzorging.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg zal de factuur voor de medisch noodzakelijk voetzorg worden ingediend bij de Zorggroep PoZob te Veldhoven of de desbetreffende Podotherapeut.

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult Propedes Voetverzorging van alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.  De persoonlijke gegevens worden door Propedes Voetverzorging opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals Huisarts, Podotherapeut of Praktijkondersteuner. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding

Propedes Voetverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt geeft tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Propedes Voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Propedes Voetverzorging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Propedes Voetverzorging is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Propedes Voetverzorging.

Diefstal wordt door Propedes Voetverzorging altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie

Propedes Voetverzorging  geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de door Propedes Voetverzorging gegeven adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de door Propedes Voetverzorging    gegeven aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Propedes Voetverzorging.

Propedes Voetverzorging dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Propedes Voetverzorging de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Propedes Voetverzorging en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde gedragsnormen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Propedes Voetverzorging het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Propedes Voetverzorging en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.  de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.